План за борба с молеца

http://kesteni.bg/media/pdf/Horse_Chesnut_Camerraria.pdf

Планът описва заплахите за конския кестен на територията на град София. Извършен е пространствен анализ на картотекираните в рамките на проекта дървета. Посочени са мерки...

Доклад за информацията и нейното управление

http://kesteni.bg/media/pdf/Green_info_report.pdf

Докладът описва каква е наличната в структурите на Столична община информация по отношение на броя, състоянието и пространственото разположение на ценната дървесна растителност на територията...