Доклад за информацията и нейното управление

http://kesteni.bg/media/pdf/Green_info_report.pdf

Докладът описва каква е наличната в структурите на Столична община информация по отношение на броя, състоянието и пространственото разположение на ценната дървесна растителност на територията на град София. Той разглежда и механизмите с които местната администрация разполага за наблюдение и вземане на управленски решения по отношение на този ресурс. Докладът се фокусира върху наличната информация и нейното управление по отношение на кестеновите дървета на територията на града.