План за борба с молеца

http://kesteni.bg/media/pdf/Horse_Chesnut_Camerraria.pdf

Планът описва заплахите за конския кестен на територията на град София. Извършен е пространствен анализ на картотекираните в рамките на проекта дървета. Посочени са мерки за контрол на по-важните заплахи, застрашаващи съществуването на конския кестен в София. Разписани са план за действие и конкретни мерки, които да бъдат предприети за всяка една от картотекираните градски градини.